Privacy verklaring

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht de zorgverlener de cliënt te controleren op identiteit en deze, met uw uitdrukkelijke toestemming, vast te leggen binnen het elektronisch patiëntendossier (EPD). Uw gegevens worden, op passende wijze, maximaal 15 jaar bewaard.

Fysiotherapie DWL de Esch maakt gebruik van het elektronische patiëntendossier Intramed. Met uw persoonlijke en medische gegevens wordt zorgvuldig omgegaan volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Cliëntgegevens zijn strikt vertrouwelijk, er worden dan ook geen cliëntgegevens van welke aard dan ook aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden welke zijn gevestigd buiten de EU. Indien disciplinair overleg noodzakelijk is, wordt dit vooraf met u besproken. Voor personen jonger dan 16 is toestemming nodig van ouders dan wel voogd.

U heeft met betrekking tot de gegevensverwerking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten alle tijden recht op:

  • Inzage
  • Rectificatie en aanvulling
  • Vergetelheid
  • Dataportabiliteit
  • Beperking van de verwerking
  • Bezwaar
  • Verwijdering
  • Intrekken van uw toestemming
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Vergoeding

Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering, hoe veel behandelingen voor fysiotherapie u vergoedt krijgt. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden voor het aantal behandeling. Bij een chronische aandoening volgens de vastgestelde chronische lijst vindt vergoeding vanaf de 21e behandeling plaats vanuit de basisverzekering. Heeft u alleen een basisverzekering en bent u 18 jaar of ouder, dus niet aanvullend verzekerd, dan ontvangt u de nota thuis gestuurd. In geval van wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt.

Declaratie geschiedt middels declaratiebureau Infomedics.

Kwaliteit monitoring

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen (WKKGZ) heeft een cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlener. Hierbij moet de zorgverlener transparant zijn over de kosten en kwaliteit, maar ook over de waardering van cliënten. Om te voldoen aan deze informatieplicht maken wij gebruik van Qualizorg.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de persoonsgegevens verwerking dan kunt u dit ter sprake brengen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook voor vragen met betrekking tot het privacy beleid van Fysiotherapie DWL de Esch kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten met betrekking tot uw therapeut en/of behandeling kunt u deponeren in de klachtenbus van het gezondheidscentrum DWL de Esch of middels de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Klik hier voor de volledige privacy policy.